3D Gloobe

Bên cạnh thể hiện 3D bằng Revit, chúng tôi còn thể hiện cho khách hàng xem trước công trình trên nền tàng Gloobe