3D Revit

Khi tư vấn thiết kế nhà hoặc văn phòng cho khách hàng, bộ phận thiết kế sẽ tiến hành thể hiện công trình cho khách hàng xem trước trên nền tảng 3D để khách hàng có thể hình dung ra trước công trình thực tế của mình.
Nền tảng thể hiện được thực hiện trên Revit hoặc Gloobe tùy theo giai đoạn ban đầu triển khai